INFORMACIÓ GENERAL

Ubicación:

Ubicació: carrer Felisa Longás, 1, platja d’Almardà, Urb. Gato Montés, 46500 Sagunt.

Telèfon:

96 260 80 67.

Informació básica:

 • Obert des de principis de març fins a mitjan novembre.
 • Situat en zona plana, sense obstacles, amb paviment homogeni.
 • Existeix senyalització amb pictogrames homologats, de baix contrast, amb informació sobre espais i itineraris.

INSTAL·LACIONS

Aparcament

Física

 • Reservada una plaça al costat de l’entrada de l’hotel, de 500 x 350 cm. Amb senyalització horitzontal. Rampa d’accés d’11% d’inclinació, 145 cm de longitud i 150 cm ample, sense passamans.
 • Disposa de servei de taxi adaptat.

Accés

Física

 • Accés des del carrer amb porta de doble fulla de més de 120 cm d’ample lliure de pas, obertura cap a l’interior. Seguida de rampa d’11 m de longitud, més de 120 cm d’ample i inclinació de 2-8%. Sense passamans.
 • Accés a l’interior de l’hotel sense desnivell, amb porta automàtica, amb ample lliure de pas de més de 120 cm.

Visual

 • Accés des del carrer amb rampa d’11 m de longitud, més de 120 cm d’ample i inclinació de 2-8%. Sense passamans. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final.
 • Accés a l’interior de l’hotel amb portes de vidre d’obertura automàtica, amb senyalització visual de baix contrast.

Auditiva

 • Porta d’accés a l’hotel de vidre.

Recepció

Física

 • Situada en planta baixa sense desnivell. Mostrador de 115 cm d’altura. Taules d’atenció a PMR monopeu, de 77 cm d’altura, 71 cm d’altura lliure inferior i 32 cm de fons lliure inferior.

Visual

 • Situada en planta baixa, amb itinerari sense desnivell i lliure d’obstacles. Mostrador amb Il·luminació directa.

Auditiva

 • Mostrador de 115 cm d’altura, sense bucle magnètic d’inducció.

Mobilitat interior

Física

 • L’edifici compta amb tres plantes, comunica mitjançant dos mòduls d’ascensors i dos mòduls d’escales.
 • La planta baixa compta amb dos restaurants, lavabos comuns, recepció, habitacions adaptades i un saló. Permet l’accés a la piscina i als lavabos i vestuaris d’aquesta.
 • A la segona planta es troben una terrassa solàrium i un altre saló.
 • En cada planta, itinerari sense desnivell.
 • Corredors de més de 120 cm d’ample, amb estrenyiments puntuals de 116 cm.

Visual

 • En cada planta, itinerari lliure d’obstacles, sense elements voladissos.
 • Portes de vidre amb senyalització de baix contrast.
 • Existeixen senyals informatius amb pictogrames no contrastats.
 • Il·luminació homogènia a l’interior de l’hotel.

Auditiva

 • Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.

Terrassa solàrium

Física

 • Accés mitjançant rampa de 3 m de longitud, 121-154 cm d’ample lliure de pas, sense passamans i sense protecció lateral a un costat.
 • Porta de 93 cm d’ample lliure de pas, d’obertura cap a l’exterior amb manilla. Rampa contigua a la porta de 8’8% d’inclinació, 100 cm de longitud i més de 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Interior de la terrassa amb paviment homogeni, antilliscant, amb inclinacions variables de màxim 3,5%.

Lavabo en zones comunes

Física

 • Una cabina adaptada al lavabo d’homes i al de dones amb itinerari accessible.
 • Senyalització exterior amb símbol homologat. Paviment antilliscant.
 • Porta del lavabo sense desnivell, d’obertura cap a dins, amb manilla, amb 92 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn.
 • Davant i darrere de la porta existeix un espai igual o superior a 150 cm.
 • Porta de la cabina sense desnivell, d’obertura cap a dins, amb manilla, amb 90 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dins de la cabina es poden inscriure un cercle de 128 cm de diàmetre i davant un superior a 150 cm.
 • Lavabo sense pedestal, de 84 cm d’altura. Altura lliure inferior de 80 cm i 55 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat a l’exterior de la cabina, amb vora inferior a 115 cm del sòl.
 • Espai d’accés al vàter de 119 cm pel costat dret, 26 cm per l’esquerre i més de 120 cm d’accés frontal.
 • Seient del vàter a 42 cm d’altura.
 • Barra de suport fixa a l’esquerra, situada 89 cm d’altura i abatible a la dreta, situada a 57 cm d’altura la barra inferior i 74 cm la superior. La separació entre les barres de 62 cm.
 • Sense sistema d’alarma dins de la cabina.
 • Il·luminació automàtica.
 • Disposa de taula de canvi de bolquer de 90 cm d’altura.

Visual

 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats i amb contrast cromàtic situats a 167 cm d’altura.
 • Porta de lavabo contrastada respecte a la paret.
 • Il·luminació automàtica.
 • Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements voladissos.

Auditiva

 • Amb sistema visual lliure/ocupat.
 • Sense banda lliure inferior a la porta de cabina.

Ascensor

Física

 • L’hotel compta amb dos mòduls d’ascensors. Un mòdul amb un ascensor que comunica la planta baixa amb la tercera planta i un mòdul de dos ascensors que comunica la planta baixa amb la segona planta. Situats en planta accessible amb itinerari accessible.
 • Ascensors amb ample lliure de pas de 89 cm i cabines de 112 × 139 cm. Botons de telefonada a 97 cm d’altura, botons interiors de 97 a 116 cm d’altura i passamans a 93 cm d’altura.

Visual

 • Ascensors amb botons no contrastats, en braille i amb alt relleu. Passamans a 93 cm d’altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada.
 • Sòl enfront de les portes no senyalitzat amb franja tacte-visual.

Auditiva

 • Amb indicador de parada i informació visual a l’interior i exterior de la cabina.

Escala

Física

 • Dos mòduls d’escales situats al costat dels mòduls d’ascensors que comuniquen la planta baixa amb la tercera planta.
 • Cada planta compta amb dos trams de màxim 10 escalons homogenis de 18 cm d’altura i 29 cm de petjada.
 • Amb passamans senzill a un costat de l’escala, situat a 100 cm d’altura. Prolongat en replans intermedis, però no en àrees d’embarcament-desembarcament.
 • Paviment antilliscant i homogeni.

Visual

 • Escalons sense bossell, sense senyalització tacte-visual i amb sòcol de protecció a un sol costat. Amb passamans prolongat en altiplans i no en àrees d’embarcament-desembarcament.
 • Paviment antilliscant i homogeni.
 • Il·luminació homogènia.

Habitació adaptada

Física

 • L’hotel compta amb tres habitacions adaptades, situades a la planta baixa, amb itinerari accessible.
 • Porta amb 80 cm d’ample lliure de pas. Accés al llit de 153 cm per lateral dret, més de 120 cm pel lateral esquerre i 173 cm d’accés frontal.
 • Llit de 55 cm d’altura, amb accés a mecanismes de control lumínic.
 • Accés a mecanismes de control ambiental situat a 123 cm d’altura.
 • Les baldes i els calaixos de l’armari estan situats a altures compreses entre els 49 cm i 191 cm. Amb tiradors de fàcil obertura. L’armari compta amb penjadors de mànec llarg. El minibar està situat a 148 cm d’altura i la caixa forta a 131 cm.
 • Accés a la terrassa amb escaló de 17 cm. Sòl de la terrassa no pavimentat ni homogeni.

Visual

 • Botons amb alt relleu, braille i contrast cromàtic. Sense senyalització tacte-visual davant de la porta.
 • Sense senyals sonors que indiquen el sentit del desplaçament i el número de planta.

Auditiva

 • Informació escrita a l’interior, però no en l’exterior.

Arranjament habitació adaptada

Física

 • Porta sense desnivell, corredissa, amb 86 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn.
 • Lavabo de 85 cm d’altura, sense pedestal, amb 83 cm d’altura lliure inferior i 55 cm de fons. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 113 cm d’altura.
 • Espai d’accés al vàter de 65 cm pel costat dret, 37 cm per l’esquerre i 128 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 141 cm d’altura.
 • Barra de suport fixa a l’esquerra situada 89 cm d’altura i abatible a la dreta situada a 57 cm la barra inferior i 74 cm d’altura la superior. Separació entre barres de 62 cm.
 • Dutxa amb sòl antilliscant i continu amb el recinte. Seient de dutxa abatible, de 51 cm d’altura, 32 cm d’ample i 39 cm de fons. Aixeta monocomandament. Barres de suport horitzontal i frontal situades entre 90 cm i 100 cm d’altura.
 • Disposa d’una banqueta extra.

Visual

 • Botons amb alt relleu, braille i contrast cromàtic. Sense senyalització tacte-visual davant de la porta.
 • Sense senyals sonors que indiquen el sentit del desplaçament i el número de planta.

Auditiva

 • Informació escrita a l’interior, però no a l’exterior.

Habitació

Visual

 • Porta no contrastada respecte a la paret.
 • Paviment homogeni.
 • El mobiliari no dificulta la circulació.
 • Sense elements voladissos.
 • Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo il·luminació homogènia.

Auditiva

 • Amb connexió a Internet.
 • Amb informació escrita dels serveis prestats per l’hotel.
 • Televisió amb teletext.
 • El telèfon permet la comunicació amb recepció.
 • Amb endolls al costat del llit.
 • Portes sense espiell.
 • La porta del lavabo no permet comunicació amb l’exterior.

Restaurant, cafeteria, buffet

Física

 • Existeix una zona específica reservada per a persones amb discapacitat.
 • Situat a la planta baixa amb itinerari accessible. Porta amb més de 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Compta amb taules monopeu i bipeu, sense travesser, de 77 cm d’altura. A la part inferior, 71 cm d’alt, 100 cm d’ample i 70 cm de fons. Existeix un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules.
 • Barra d’autoservei de 90 cm d’altura, 58 cm d’espai lliure inferior i més de 120 cm de fons. Espai de circulació lateral de més de 120 cm, sense possibilitat de donar suport a la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a altures compreses entre els 62 cm i 137 cm.

Visual

 • Itinerari lliure d’obstacles.
 • Paviment antilliscant i homogeni.
 • Existeixen panells i portes de vidre sense senyalització contrastada.
 • Carta amb textos de font mitjana i d’alt contrast cromàtic.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • Porta de vidre.
 • No compta amb taules redones.

Salons

Física

 • L’hotel compta amb dos salons situats a la planta baixa i a la primera planta.
 • Dues portes d’accés corredisses amb 92 cm d’ample de pas. Obertura amb tirador, amb altura compresa entre 93 cm i 116 cm.
 • Taules de doble pota, sense travesser, de 64 cm d’altura. En la part inferior, 64 cm d’alt, més de 150 cm d’ample i més de 60 cm de fons.
 • Accés des del saló a la terrassa amb porta de doble fulla de més de 120 cm d’ample lliure de pas i amb cella de 6 cm.

Auditiva / Visual

 • Itinerari lliure d’obstacles, sense elements voladissos.
 • Paviment homogeni i antilliscant.
 • Existeixen portes de vidre d’accés a la terrassa sense senyalització contrastada.
 • Il·luminació homogènia.

Piscina

Física

 • No disposa de grua.

Auditiva / Visual

 • Vestuaris amb banda lliure inferior i senyalització lliure ocupat.

Restaurant La Palapa

Física

 • Obert de juny a octubre d’11.00 h a 00.00 h.
 • Amb servei de menjar durant tot el dia.
 • Accés obert sense desnivell, situat en zona plana amb paviment homogeni.
 • Ofereix menú adaptable per a celíacs, vegetarians i diabètics amb avís previ.
 • Espai lliure de pas entre taules de 80-130 cm. Amb possibilitat d’inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre en determinats punts.
  • Taules de quatre potes, de 75 cm d’altura. A la part inferior, 70 cm d’alt, 80 cm d’ample i 80 cm de fons.
  • Barra amb 116 cm d’altura amb il·luminació homogènia.