INFORMACIÓ GENERAL

Ubicació:

Parc industrial INGRUINSA, av. Ojos Negros, 55, 46520, el Port de Sagunt.

Telèfon:

96 269 83 84

Información básica

 • Situat en zona plana, amb rebaixos en voreres i senyalització tacte-visual en el paviment.
 • Existeix senyalització contrastada, en relleu i amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.
 • Connexió wifi en tot l’hotel.

INSTAL·LACIONS

Aparcamiento

Física

 • Existeix una plaça reservada al pàrquing, a la planta -1, de 322 × 530 cm, sense senyalització vertical ni horitzontal.
 • Accés sense desnivell fins a l’ascensor, amb porta de 97 cm d’ample lliure de pas.

Accés

Física

 • Entrada principal amb escala de set esglaons de 18 cm d’altura i 30 cm de petjada. Amb passamans a banda i banda i central, situats a 114 cm d’altura.
 • Porta giratòria amb 176 cm d’ample lliure de pas, amb botó de reducció de velocitat i parada d’emergència. Amb possibilitat d’obertura total.
 • Entrada alternativa mitjançant rampa de dos trams de 7-8% d’inclinació, 900 cm de longitud i més de 150 cm d’ample. Amb passamans a un costat situat a 111 cm d’altura.
 • Porta alternativa d’emergència, de doble fulla amb més de 120 cm d’ample lliure de pas. Permet obertura des de l’interior, no des de l’exterior.

Visual

 • Entrada principal amb escala sense bossell, amb sòcol de protecció a un costat. Amb senyalització lumínica en la contrapetja. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final ni en cada esglaó. Amb passamans a banda i banda i central.
 • Entrada principal mitjançant porta giratòria de vidre, sense senyalització visual contrastada.
 • Entrada alternativa mitjançant rampa sense senyalització tacte-visual al principi i al final.

Auditiva

 • Porta giratòria de vidre.

Recepció

Física / visual

 • Situada en planta baixa, amb accés sense desnivell.
 • Mostrador de 118 cm d’altura amb il·luminació directa.

Auditiva

 • Situada en planta baixa, permet comunicació visual amb l’exterior.
 • Mostrador de 118 cm d’altura, sense bucle magnètic d’inducció. Existeix informació escrita sobre els serveis prestats.

Mobilitat interior

Física

 • L’edifici compta amb planta baixa, quatre plantes superiors i soterrani. Totes elles comunicades mitjançant un mòdul de dos ascensors iguals i escala.
 • A la planta baixa es troba la recepció, la cafeteria, el restaurant, tres salons i els lavabos comuns. A la primera planta es troba el gimnàs i les habitacions. A la segona, tercera i quarta planta es troba la resta d’habitacions. Al soterrani es troba el pàrquing.
 • En cada planta, itinerari sense desnivells.
 • Corredors amb més de 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Paviment sense regruixos i antilliscant.

Visual

 • En cada planta, itinerari lliure d’obstacles i d’elements voladissos.
 • Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
 • Existeixen portes de vidre amb senyalització de baix contrast.
 • Existeixen panells de vidre sense senyalització visual contrastada.
 • Poden existir catifes sense ancoratge.
 • Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats en relleu.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.

Lavabos en zones comunes

Física

 • Existeix una cabina adaptada en els lavabos d’homes i de dones.
 • Sense senyalització en porta amb SIA.
 • Porta del lavabo sense desnivell, d’obertura cap a dins amb manilla, amb 77 cm d’ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Davant i darrere de la porta existeix un espai igual o superior a 150 cm.
 • Porta de la cabina sense desnivell, d’obertura cap a fora amb manilla, amb 78 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • Lavabo sense pedestal, de 83 cm d’altura. Altura lliure inferior de 62 cm i 60 cm de fons. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 121 cm del sòl.
 • Espai d’accés al vàter de 21 cm pel costat dret, 91 cm per l’esquerre i més de 150 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 41 cm d’altura.
 • Barra de suport abatible a l’esquerra, situada a 62-77 cm d’altura i fixa a la dreta, situada a 80 cm d’altura. Separació entre barres de 65 cm.
 • Penja-robes situat 151 cm d’altura.
 • Sense sistema d’alarma dins de la cabina.
 • Il·luminació automàtica.

Visual

 • Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb textos en relleu, de baix contrast cromàtic. Situats a 182 cm d’altura.
 • Porta de lavabo no contrastada respecte a paret. Portes de les cabines contrastades respecte a la paret.
 • Il·luminació homogènia automàtica.
 • Paviment antilliscant.
 • Sense obstacles ni elements voladissos sense senyalitzar.

Auditiva

 • Amb sistema visual lliure/ocupat.
 • Sense banda lliure inferior en porta de cabines.

Habitació adaptada

Física

 • L’hotel compta amb quatre habitacions adaptades, les 115, 215, 315 i 415.
 • Porta amb 78 cm d’ample lliure de pas, d’obertura cap a l’interior. Davant i darrere de la porta es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • Accés al llit de més de 100 cm per tots dos costats i 127 cm d’accés frontal.
 • Llits de 62 cm d’altura amb accés a mecanismes de control lumínic.
 • Mecanismes de control ambiental situats al 151 cm d’altura.
 • Baldes i calaixos de l’armari a altures compreses entre els 15-179 cm. Penjadors situats a 172 cm. Caixa forta a 82 cm.
 • Corredors i zones de pas amb més de 150 cm d’ample lliure de pas.
 • Disposa d’espill de cos sencer.
 • Minibar situat a 44 cm d’altura.
 • Paviment homogeni i antilliscant.
 • L’habitació 115 compta amb terrassa, amb accés mitjançant escaló de 18 cm.

Visual

 • Numeració de l’habitació amb relleu i contrast cromàtic, situada 165 cm d’altura.
 • Porta no contrastada respecte a la paret.
 • Paviment homogeni.
 • El mobiliari no dificulta la circulació.
 • Il·luminació homogènia.
 • Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia.

Auditiva

 • Amb connexió a Internet. Existeix informació escrita dels serveis prestats per l’hotel.
 • Televisió amb teletext.
 • Sense servei de despertador lluminós.
 • El telèfon permet comunicació amb recepció.
 • Amb endolls al costat del llit.
 • Porta sense espiell.
 • La porta del lavabo no permet comunicació amb l’exterior.

Arranjament habitació adaptada

Física

 •  Porta d’obertura cap a fora amb manilla, amb 81 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn.
 • Davant i darrere de la porta existeix un espai igual o superior a 150 cm.
 • Lavabo a 79 cm d’altura, sense pedestal, amb 62 cm d’altura lliure inferior i 50 cm de fons. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 96 cm d’altura.
 • Espai d’accés al vàter de 17 cm pel costat dret, 105 cm per l’esquerre i més de 150 cm d’accés frontal. Seient situat a 43 cm d’altura.
 • Barra de suport abatible al costat esquerre a 79 cm d’altura i fixa al costat dret a 61-78 cm d’altura. Separació entre barres de 74 cm.
 • Dutxa amb cella de 2 cm, amb cortina. Sòl antilliscant. Accés frontal de més de 150 cm, 16 cm per l’esquerra i 45 cm per la dreta. Altura de la dutxa regulable.
 • Seient abatible fix a la paret, de 43 cm d’alt, 43 cm d’ample i 40 cm de fons. Aixeta monocomandament situat a 109 cm d’altura. Barra de suport fixa horitzontal, situada a 18 cm del seient i a 81 cm d’altura.
 • El lavabo de la primera planta no disposa de seient abatible.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Accessoris del lavabo situats a 102-150 cm d’altura.
 • Compta amb telèfon dins del lavabo.

Ascensor

Física

 • L’hotel compta amb un mòdul de dos ascensors iguals, que comunica totes les plantes de l’edifici.
 • Ascensors amb ample lliure de pas de 91 cm i cabina de 140 × 107 cm. Botons de telefonada a 100-105 cm d’altura. Botons interiors a 91-120 cm d’altura. Passamans situat a 90 cm d’altura. Amb espill lateral de cos sencer.

Visual

 • Ascensor amb botons contrastats, en braille i amb alt relleu. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit del desplaçament. Sense franja tacte-visual en el sòl enfront de la porta. Compta amb senyal d’alarma sonora i intèrfon.

Auditiva

 • Amb informació visual en la cabina, però no en l’exterior.

Escala

Física

 • L’hotel compta amb una escala que comunica totes les plantes de l’edifici.
 • En cada planta compta amb dos trams de màxim 10 escalons homogenis, de 18 cm d’altura i 31 cm de petjada. Amb passamans senzill a un costat, situat 104 cm d’altura. No prolongat en replans intermedis ni en àrees d’embarcament-desembarcament.
 • Paviment antilliscant i homogeni.

Visual

 • Cada planta compta amb dos trams de màxim 10 escalons homogenis, de 18 cm d’altura i 31 cm de petjada. Amb passamans senzill a un costat, no prolongat en altiplans i en àrees d’embarcament/desembarcament. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final de l’escala.
 • Escalons sense bossell, amb senyalització tacte-visual i amb sòcol de protecció a un costat.
 • Il·luminació homogènia.

Visual

 • Cada planta compta amb dos trams de màxim 10 escalons homogenis, de 18 cm d’altura i 31 cm de petjada. Amb passamans senzill a un costat, no prolongat en altiplans i en àrees d’embarcament/desembarcament. Sense senyalització tacte-visual al principi i al final de l’escala.
 • Escalons sense bossell, amb senyalització tacte-visual i amb sòcol de protecció a un costat.
 • Il·luminació homogènia.

Piscina

Física

 • Situada a nivell de carrer, en l’exterior, amb itinerari accessible.
 • No disposa de grua.
 • Disposa de rampa d’accés a l’interior del got.
 • WC no adaptat.

Visual

 • Poden existir escalons i desnivells aïllats sense senyalització tacte-visual.

Cafeteria

Informació general

 • Horari: de dilluns a diumenge de 19.00 h a 23.00 h.

Física / visual

 • Situada en planta baixa amb itinerari accessible.
 • Barra amb 116 cm d’altura.
 • Taules monopeu de 50 cm d’altura.
 • Espai en corredors de més de 120 cm d’ample lliure de pas i més de 100 cm d’espai lliure entre taules.
 • Amb catifes sense ancoratge.

Auditiva

 • Situada en planta baixa amb itinerari lliure d’obstacles.
 • Barra de 116 cm d’altura amb il·luminació directa.

Restaurant

Informació general

 • Horari: desdejunis de dilluns a divendres de 7.00 h a 10.30 h, dissabtes, diumenges i festius de 8.00 h a 11.30 h.
 • Sopars de dilluns a dijous de 21.00 h a 23.00 h.
 • Ofereix menú adaptable per a celíacs.

Física

 • Situat en planta baixa amb itinerari accessible.
 • Entrada amb més de 150 cm d’ample lliure de pas.
 • Taules monopeu sense travesser, de 69 cm d’altura. En la part inferior, 67 cm d’alt, 36 cm d’ample i 36 cm de fons.
 • Corredors amb més de 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Espai entre taules d’almenys 84 cm.
 • Barra d’autoservei de 93-103 cm d’altura, sense fons ni altura lliure inferior. Aliments i objectes situats a 15-115 cm d’altura.

Visual

 • Itinerari lliure d’obstacles.
 • Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
 • Carta amb textos de font mitjana contrastats.
 • Il·luminació homogènia.

Auditiva

 • No compta amb taules redones.

Salones

Física

 • L’hotel compta amb tres salons situats a la planta baixa. Amb itinerari accessible, sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant.
 • Portes de més de 120 cm d’ample lliure de pas.
 • Taules bipeu sense travesser, de 75 cm d’altura. En la part inferior, 67 cm d’alt, més de 150 cm d’ample i més de 50 cm de fons.

Visual

 • L’hotel compta amb tres salons situats a la planta baixa. Amb itinerari lliure d’obstacles.
 • Paviment sense celles, antilliscant i homogeni.
 • Il·luminació homogènia.

Gimnasio

Física

 • Situat a la planta primera amb itinerari accessible mitjançant ascensor.
 • Porta d’accés al gimnàs d’obertura cap a l’exterior, amb 78 cm d’ample lliure de pas.
 • Disposa de vestuari.
 • Porta d’accés al vestuari d’obertura cap a dins, amb 78 cm d’ample lliure de pas. Sense moll de retorn.
 • Llitera per a canvi de 43 × 91 × 51 cm.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.
 • Lavabo de 85 cm d’altura, sense pedestal, amb 79 cm altura lliure inferior i 48 cm de fons. Aixeta monocomandament.
 • Espill no inclinat amb vora inferior a 101 cm d’altura.
 • Espai d’accés al vàter de més de 150 cm pel costat dret, 33 cm per l’esquerre i més de 150 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 45 cm d’altura.
 • Barra de suport abatible a la dreta de 66-81 cm d’altura i fixa l’esquerra de 80 cm. Separació entre barres de 71 cm.
 • Llitera per a canvi de 43 × 91 × 51 cm.
 • En cas d’emergència, el forrellat permet obertura des de l’exterior.
 • Dutxa amb cella de 4 cm. Accés a dutxa de 60 cm.
 • Accés a la sauna mitjançant escaló de 12 cm.
 • Disposa de telèfon a l’interior del gimnàs.